Comenius - multilaterální partnerství škol

Comenius

Kód projektu: COM- MP-2011-072
Předkladatel: SPŠ a V0Š Chomutov, Ing. Jan Lacina
Koordinátor: Mgr. Marie Bečvářová
Zahájení: 01.08.2011
Dokončení: 31.07.2013

Na základě přípravné návštěvy Comenius v lednu 2011 obdržela naše škola SPŠ a VOŠ Chomutov, schválení projektu Comenius - „Young European Volunteers“. Jedná se o multilaterální projekt partnersví škol, který uskuteční 24 mezinárodních mobilit v partnerských zemích.

URL Prezentace naší školy...

Popis projektu

Cílem multilaterálních partnerství škol Comenius je prohlubovat evropský rozměr vzdělávání prostřednictvím podpory společných aktivit v rámci spolupráce mezi školami v Evropě. Projekty umožňují žákům a učitelům z různých zemí spolupracovat na jednom nebo několika tématech společného zájmu. Partnerství škol pomáhají žákům a učitelům získávat a zlepšovat dovednosti, nejen pokud jde o témata či předměty, na něž je projekt zaměřen, ale také z hlediska týmové práce, sociálních vztahů, plánování a realizace aktivit projektu i používání informačních a komunikačních technologií (ICT).

Účast na partnerství se školami z různých zemí žákům a učitelům dává také příležitost procvičovat cizí jazyky a zvyšuje jejich motivaci pro studium jazyků. Multilaterální partnerství škol musí zahrnovat školy alespoň ze tří účastnických zemí. Jedna ze škol musí působit jako koordinátor. Pro případ, že původní koordinátor neuspěje ve výběrovém řízení, se důrazně doporučuje uvést již při vyplňování/podávání žádosti, kteří partneři jsou ochotni převzít roli náhradního koordinátora.

 • Příklady aktivit, které lze realizovat v rámci multilaterálních partnerství škol Comenius:
  • projektová setkání všech institucí zapojených do partnerství
  • výměny pracovníků a žáků účastnících se aktivit projektu (např. výměny učitelů, studijní návštěvy, výměny žáků)
  • výměny zkušeností a příkladů dobré praxe s partnerskými školami v zahraničí
  • práce v terénu, výzkum v rámci projektu
  • příprava, publikování a diseminace dokumentace související s činnostmi v rámci spolupráce
  • vytváření technických předmětů, výkresů a uměleckých děl
  • představení (např. divadelní hry nebo muzikály)
  • organizování výstav, příprava a šíření informačních materiálů
  • jazyková příprava učitelů a žáků, aby v potřebné míře ovládali pracovní jazyk partnerství a seznámili se s jazyky partnerských zemí/institucí
  • spolupráce s jinými projekty, které se týkají souvisejících témat, (např. prostřednictvím multilaterálních projektů a multilaterálních tematických sítí Comenius), což může ve vhodných případech zahrnovat cesty na aktivity pořádané tematickými sítěmi
  • činnosti v oblasti sebehodnocení
  • šíření zkušeností a výsledků projektu

Aktivity projektu by měly být v ideálním případě integrovány do běžných činností školy a měly by se stát součástí učebního plánu zúčastněných žáků. Žáci by měli mít možnost účastnit se všech fází projektu, včetně plánování, organizace a hodnocení aktivit.

Některá multilaterální partnerství škol se zaměřují na pedagogické otázky nebo problematiku řízení. Tato partnerství dávají učitelům a vedoucím pracovníkům škol příležitost vyměňovat si zkušenosti a informace s kolegy v jiných zemích, společně vypracovávat metody a přístupy, které odpovídají jejich potřebám, a zkoušet a zavádět nové organizační a pedagogické přístupy. V těchto případech budou projekty často zahrnovat spolupráci se subjekty z místní komunity, do níž školy náleží, například s místními úřady, sociálními službami, sdruženími a podniky.

Cíle projektu

 • Zorganizovat 7 zahraničních výjezdů - pobytů pro učitele a žáky (minimálně 24 mobilit) do partnerských škol (Německo, Anglie, Francie, Španělsko, Itálie, Turecko, Slovensko).
 • Zapojit se do dobrovolnických aktivit a prezentovat je v rámci programu Comenius:
  • ochrana zvířat - ve spolupráci s Podkrušnohorským zooparkem v Chomutově budou žáci opravovat klece a zemědělské stroje ve skanzenu Stará Ves (kovářské, truhlářské, svářecké práce v dílnách atd.)
  • adopce zvířat
  • vytváření zábavných ekologických výukových programů a pomůcek v ekocentru Podkrušnohorského zooparku, organizace těchto programů.
 • Adopce na dálku - pokračování v podpoře indického žáka.

Přehled jednotlivých setkání

Prezentace naší školy v médiích

Během zahraničních výjezdů budou žáci a učitelé seznamováni s dobrovolnickými aktivitami v daných zemí, budou mít možnost poznat hostitelské rodiny a školy, místní region, kulturu, historické památky. Žáci budou komunikovat mezi sebou v cizím jazyce (jak na místě, tak skrze mailovou poštu) a zlepšovat tak své jazykové schopnosti. V průběhu celé akce budou vytvářet fotodokumentaci, nástěnky, postery, výstavy, powerpointové prezentace atd. a zaznamenávat tak průběh celého projektu. V r. 2012 učitelé a žáci z uvedených zemí navštíví naši školu a město. Upřesňování projektu a konkrétní aktivity budou postupně dojednávány učiteli v rámci pobytů v hostitelské škole. Program proběhlé návštěvy a finanční výdaje budou odevzdány ekonomickému oddělení ke zpracování.